Vedtægter


§ 1. – Foreningens navn og hjemsted

A. Foreningens navn er “TAMOTUA”.
B. Foreningen har hjemsted i København Kommune og Odense Kommune, men vil indgå i samarbejde med andre arrangører i hele Danmark.

§ 2. – Formål:

Det er foreningens formål at:
– formidle og udbrede kendskabet til alternative subkulturer inden for musik, billedekunst og livsstil.
– afholde arrangementer, koncerter og udstillinger for medlemmer og interesserede, evt. i samarbejde med andre foreninger eller institutioner
– skabe en platform for tværkulturelt og tværmedielt samarbejde med henblik på at opnå synergi.

§ 3. – Medlemskab:

A. Enhver, som vil støtte TAMOTUAs virke, kan optages som medlem af foreningen ved indbetaling af kontingent.
B. Et års medlemskab gælder et år fra den angivne dato på medlemskortet, som sendes elektronisk.
C. Medlemskab ophører ved manglende indbetaling af kontingent.
D. Skriftlig besked om fornyelse af medlemsskab sendes pr. e-mail til medlemmer mindst 14 dage før medlemsskabets udløb.
E. Medlemmer får rabat på udvalgte arrangementer.
F. Foreningens medlemmer orienteres løbende via foreningens elektroniske nyhedsbrev.

§ 4. – Bestyrelsen:

A. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer. I det daglige ledes foreningen af formand og kasserer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
B. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær
På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.
C. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.
D. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
E. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen udpege enkeltpersoner eller nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal altid være repræsenteret i de enkelte udvalg.
F. Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp.
G. Bestyrelsen er ulønnet.

§ 5. – Generalforsamling:

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
C. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel dels via foreningens hjemmeside og dels via e-mail / nyhedsbrev.
D. Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk, hvis bestyrelsen ønsker det.
E. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
F. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
G. Generalforsamlingen omfatter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for næste år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

H. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
I. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er personer, der har gyldigt medlemsskab af foreningen på afholdelsesdatoen for generalforsamlingen.

§ 6. – Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7. – Medlemmernes hæftelse:

A. Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med det fastsatte kontingent.
Derudover hæfter foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
B. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. – Ekstraordinær generalforsamling:

A. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer har rejst begrundet krav herom.
B. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter det tidspunkt, hvor bestyrelsen har modtaget anmodning herom. I øvrigt forholder det sig som anført i §5.

§ 9. – Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor forslaget er udsendt med dagsordenen, jfr. §5.

§ 10. – Opløsning:

A. Foreningen kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer, dog således at vedtagelse af opløsning skal finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 5 ugers højst 7 ugers mellemrum.
B. Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue – efter den senest afholdte, opløsende generalforsamlings beslutning – til almennyttige formål i København eller Odense Kommune, hvor en forening eller institution, baseret på frivillig arbejdskraft, arbejder for at fremme kulturelle tilbud, der matcher TAMOTUAs.